Bảng giá Booking Quảng cáo Banner Báo Dân Trí năm 2018

 

Bài yêu cầu về việc Booking quảng cáo báo Dân trí: Bài viết gửi trước 2-3 ngày làm việc Bổ sung giấy tờ liên quan đến sản phẩm dịch vụ (Theo luật quảng cáo) Xác nhận nội dung và thời gian quảng cáo. Nghiệm thu bằng link trên báo online, và vị trí xuất hiện